گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۹۲

 

احوال خود چه عرض کنم هر زمان همیبینم مضرت تن و نقصان جان همی
منزل چه سازد و چکند رخت بیشترآن را که رفت باید با کاروان همی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی