گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۴۸ - ایضا له

 

ای آنکه از افاضت انوار معنوی
خورشید را ز خاطر خود وام داده یی
از لطف طبع تربیت روح کرده یی
وز لفظ پاک طیرة اجرام داده یی
از نوک کلک خویش به اجرام نظم و نثر
تشویر نوک سوزن نظّام داده یی
راه معالی از همه جانب سپرده یی
داد معانی از همه اقسام داده یی
از تو جواب شعر توقّع نداشتم
تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل