گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲

 

نندیشم از کسی که به نادانیبا من رسن ز کینه کشان دارد
ابر سیاه را به هوا اندراز غلغل سگان چه زیان دارد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو