گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲۰

 

بنمای آتشین رخ و مست شراب شو

ماییم و پاره جگری گو کباب شو

برخیز اگر هوای صبوحیست ایگلت

حاجت بصبح نیست تو خود آفتاب شو

خود را مده بخواب که دارم حکایتی

[...]

اهلی شیرازی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۲

 

مردم ز تیرگی، نفسی بی‌نقاب شو

روزم سیاه شد، مدد آفتاب شو

بی فیض شعله، قرب خرابات مشکل است

خواهی رسی به مجلس مستان، کباب شو

تعمیر این خرابه، شگون نیست بر کسی

[...]

قدسی مشهدی