گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الصائغ و السیاح » بخش ۳

 

کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود

زین زارتر کسی، را هرگز به دشمنی

نصرالله منشی