گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵

 

نیز نگیرد جهان شکار مرانیست دگر با غمانش کار مرا
دیدمش و دید مر مرا و بسیخوردم خرماش و خست خار مرا
چون خورم اندوه او چو می‌بخوردگردش این چرخ مردخوار مرا؟
چون نکنم بیش ازینش خوار که اوبر کند از پیش خویش خوار مرا؟
هر که زمن دردسر نخواهد و غمگو به غم و دردسر مدار مرا
هر که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو