گنجور

اقبال لاهوری » زبور عجم » چو خورشید سحر پیدا نگاهی می توان کردن

 

چو خورشید سحر پیدا نگاهی می توان کردن

همین خاک سیه را جلوه گاهی میتوان کردن

نگاه خویش را از نوک سوزن تیز تر گردان

چو جوهر در دل آئینه راهی میتوان کردن

درین گلشن که بر مرغ چمن راه فغان تنگ است

بانداز گشود غنچه آهی می توان کردن

نه این عالم حجاب او را نه آن عالم نقاب او […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری