گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » خرد کرپاس را زرینه سازد

 

خرد کرپاس را زرینه سازد

کمالش سنگ را آئینه سازد

نوای شاعر جادو نگاری

ز نیش زندگی نوشینه سازد


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری