گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۷

 

رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟بنگریزد کس از گرم آفروشه
مرا امروز توبه سود داردچنان چون دردمندان را شنوشه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی