گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » عقابان را بهای کم نهد عشق

 

عقابان را بهای کم نهد عشق

تذروان را ببازان سر دهد عشق

نگه دارد دل ما خویشتن را

ولیکن از کمینش بر جهد عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری