گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴

 

دلا، تا کی همی جویی منی را؟چه داری دوست هرزه دشمنی را؟
چرا جویی وفا از بی وفایی؟چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟
ایا سوسن بناگوشی ، که داریبه رشک خویشتن هر سوسنی را
یکی زین برزن نا راه برشوکه بر آتش نشانی برزنی را
دل من ارزنی، عشق تو کوهیچه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
ببخشا، ای پسر، بر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی