گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۵۳ - و قال ایضاً

 

اگر چه صدر فخرالدّین کریمست
که کمتر بخششش صد گنج باشد
ولیکن تا بنزد او رسیدن
ز دربانش مرا صد رنج باشد
بجز در شهر ری جایی ندیدم
کریمی را که در بان پنج باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل