گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۱۶

 

دو چشمت آفت دلهاست هر یک
دو زلفت عقد مشکلهاست هر یک
شکنهای سر زلف کج تست
فرامشخانه دلهاست هر یک
نشیمنها که بر خاک در تست
ز بهر دیده منزلهاست هر یک
کنند ار عاشقانت خاک بر سر
سزد، چون پای در گلهاست هر یک
مده پند اهل دل را، زاهدا، زانک
چو خسرو مست باطلهاست هر یک


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی