گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶

 

تو را در دلبری دستی تمامستمرا در بی‌دلی درد و سقامست
بجز با روی خوبت عشقبازیحرامست و حرامست و حرامست
همه فانی و خوان وحدت تومدامست و مدامست و مدامست
چو چشم خود بمالم خود جز توکدامست و کدامست و کدامست
جهان بر روی تو از بهر روپوشلثامست و لثامست و لثامست
به هر دم از زبان عشق بر ماسلامست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲

 

سپیده‌دم که وقت کار عامستنبیذ غارجی رسم کرامست
مرا ده ساقیا جام نخستینکه من مخمورم و میلم به جامست
ولیکن لختکی باریکتر دهنبیذ یکمنی دادن کدامست
نماز بامدادان کرد بایدسه جام یکمنی خوردن حرامست
چو وام ایزدی بنهاده باشممرا ده ساتگینی بر تو وامست
چنانکه باز نشناسد اماممرکوعم را رکوعست ار قیامست
خوشا جام میا، خوشا صبوحاخوشا کاین ماهرو ما را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۰

 

تو آن شاهی که سلطانت غلامست
زشاهان جز ترا خدمت حرامست
تو داری ملک وبر سلطان خراجست
توداری حسن وز خورشید نامست
بپیش آفتاب روی تو ماه
اگر چه بدر باشد ناتمامست
بشب استاره اندر شبهه افتد
که روی تو کدام ومه کدامست
ملاحت را بسی اسرار مضمر
در آن صورت چو معنی در کلامست
حلاوت در لب لعل تو دایم
چو شین درشهد وسین اندر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی