گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۹۴ - و قال ایضاً

 

بزرگا سرورا از روی انعام
ببخشش فرق کن نیک و بد شعر
چو ندهی کاغذ زر شاعرانرا
بده آخر بهای کاغد شعر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل