گنجور

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۳۱ - در افزونی محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شیرین

 

ز دوری باشدم زان ناصبوری

که از یاد تو دور افتم ز دوری

وحشی بافقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مثنویات » خلاصة الافتضاح » بخش ۳ - حکایت

 

در اقطار جهان نزدیک و دوری

چو من هرگز نبیند بخت کوری

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مثنویات » خلاصة الافتضاح » بخش ۳ - حکایت

 

مرا هرگز نبودی قر و قوری

چو دیگر باده خواران عرو عوری

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مثنویات » خلاصة الافتضاح » بخش ۵ - حکایت

 

نکردی با خرد کران و شوری

ذلیل مرده سگ حالا چطوری

یغمای جندقی
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - حکایت

 

چراغم را گر از تو نیست نوری

ز سعی من نزاید غیر دوری

وفایی شوشتری
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - حکایت

 

به هر دردم اگر بخشی صبوری

نمایم صبر الاّ دردِ دوری

وفایی شوشتری
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۹۴

 

بیا کز حد گذشت ایام دوری

کنم تا کی زمهجوری صبوری

اگر چه دوری از چشمان فایز

ولی با دل تو دائم در حضوری

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۴۱۲

 

نکردم در وفاداری قصوری

نه در صبر و شکیبایی فتوری

جفا هر چند دیدم فایز از یار

نکردم از جفاهایش نفوری

فایز
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۶۰ - الجمال

 

ز روی او یکی تابید نوری

وز آن نور آمد این عالم ظهوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۱۵ - باب الزاءالزاجر

 

نه هر قلبی محق شد در حضوری

رود ظلمت ز نور ایدون نه کوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۱۷ - تحقیق آیه النور

 

ز مشکوه و زجاجت ور که دوری

نباشد هیچ پیدا غیر نوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۵۲ - الشفع

 

نبود اسماء حضرت را ظهوری

بخلق این انضمام افکند شوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۸۱ - عبدالظاهر

 

بجز یک ذات را نبود ظهوری

ظهور غیر او را نیست نوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۸۶ - مجمع‌الاهواء

 

یکی را چشم بینا داد و نوری

که در جمعش ببیند بی‌قصوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۵۹ - کلام آخر

 

و گر لوامه شد از قلب نوری

بر او تابد کزو یا حضوری

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۵۱۰ - الولایه الکبری

 

به بیند پس مثال شمس نوری

شود طالع ز مطلع در ظهوری

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۰ - جواب

 

ثمار نوری از اغصان نوری

درختی شاخ و برگ و بیخ طوری

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۰ - جواب

 

بهر طوری از آن موسیست طوری

بهر جامی از آن صهباست دوری

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۲ - فی المناجات

 

بالقای عصا کن امر توری

مؤید کن بتاییدات طوری

صفای اصفهانی
 
 
۱
۴
۵
۶
۷
sunny dark_mode