گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

نه دانش باشد آن کس را نه فرهنگ

که وقت آشتی پیش آورد جنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

مگر بر فندق دستم زنی سنگ

که عناب لبم دارد دلی تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

سحر تا کاروان نارد شباهنگ

نبندد هیچ مرغی در گلو زنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

چو باشد زیر و بالا سنگ بر سنگ

بپوشد گر چه باشد ننگ بر ننگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

 

کسی کاندازد او بر آسمان سنگ

به آزار سر خود دارد آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

 

مزن چندین جراحت بر دل تنگ

دلست این دل نه پولاد است و نه سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

به زندان مانده چون آهن درین سنگ

دل از شادی و دست از دوستان تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

که چون بی‌شاه شد شیرین دلتنگ

به دل بر می‌زد از سنگین دلی سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به گلگون بر کشید آن تنگدل تنگ

فرس گلگون و آب دیده گلرنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

صبا را بود در پایین اورنگ

ز تیغ تنگ‌چشمان رهگذر تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

نوای هر دو ساز از بربط و چنگ

به هم در ساخته چون بوی با رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

بدین درگه نشانش ساز در چنگ

که تا بر سوز من بردارد آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

نوا بازی کنان در پرده تنگ

غزل گیسوکشان در دامن چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ

ستای باربد برداشت آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

شکفته چون گل نوروز و نو رنگ

به نوروز این غزل در ساخت با چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

خوشا وقتی که آیی در برم تنگ

می نابم دهی بر ناله چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

نکیسا چون زد این طیاره بر چنگ

ستای باربد برداشت آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

اگر چون فندقم بر سر زنی سنگ

ز عنابم نیابد جز تو کس رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

 

نوائی بر کشید از سینه تنگ

به چنگی داد کاین در ساز در چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

 

ملک حیران شده کان روی گلرنگ

چرا شد شاد و چون شد باز دلتنگ‌؟!

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode