گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۵ - عروسى کردن رامین با گل

 

ز بس بر راغ دیدند لهد بازی

بیامختند گوران لعب سازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۰ - نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار خواستن

 

تو چون بامن نسازی با که سازی

هوا با من نبازی با که بازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۵ - نامهٔ پنجم اندر جفا بردن از دوست

 

به تو نازم که تو زیبای نازی

بسازم با تو گر با من بسازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۵ - نامهٔ پنجم اندر جفا بردن از دوست

 

بدم من نیز همچون تو نیازی

نکردم با تو چندین سرفرازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۹ - نامهٔ نهم در شرح زارى نمودن

 

من آن یارم چنان بر تو نیازی

که کردم با تو چندان عشقبازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

به جای باد رفتار اسپ تازی

گرفته کم بها اسپ طرازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۶ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

تو خود دانی که با جان نیست بازی

چرا چندین به خون بنده تازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۷ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

علم بر در زدی از بی نیازی

همی کردی به من افسوس و بازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۴ - پشیمان شدن ویس از کردهٔ خویش

 

چو بودی در گهرمان بی نیازی

به که کردی جهان افسوس و بازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۴ - پشیمان شدن ویس از کردهٔ خویش

 

بدان دلبر چرا باشد نیازی

که خود با او نشاید کرد نازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۷ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

گمان بردم که کردم بر تو نازی

شد آن ناز مرا بر تو نیازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۰ - نشستن رامین بر تخت شهنشاهى

 

نه چون او بد به شاهی سرفرازی

نه چون او بد به رامش رود سازی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

در آن جز وی که ماند از عشق‌بازی

سخن راندم نیت بر مرد غازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

جهان عشقست و دیگر زرق‌سازی

همه بازیست الّا عشقبازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

کجا آن عدل و آن انصاف سازی

که با فرزند از این‌سان رفت بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

برون آمد ز پردهْ سِحرسازی

شش‌اندازی به جای شیشه‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

 

رسیدند آن بتان با دل‌نوازی

بر آن سبزه چو گل کردند بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

 

شگفتی ماند از آن نیرنگ‌سازی

گذشت اندیشهٔ کارش ز بازی

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۲۰
sunny dark_mode