گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم

 

بوصف اندر نیاید معجزاتش

به شرح اندر نیاید وصف ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

چو نه اوست ونه غیر اوصفاتش

صفاتش چون کنی بشناس ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۷ - دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

گهی شکّر خورد آب حیاتش

گهی در خط شود پیش نباتش

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

چو وصفی بشنوی ز اوصاف ذاتش

دران یک وصف جامع دان صفاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

زبان عاجز شود از شرح ذاتش

ولی بعضی توان گفت از صفاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳ - در معراج حضرت خاتم صلی الله علیه و آله

 

چو نور ذات آمد در صفاتش

حقیقت کشف شد اسرار ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۷ - در اسرار عشق و نموداری هیلاج فرماید

 

بتو پیداست جمله نقش ذاتش

دو روزی بنگر این نقد صفاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۱ - جواب منصور در خطاب حق سبحانه و تعالی

 

هزاران کعبه سرگردان ذاتش

بمانده اندرین عین صفاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۲ - در صفت دل و اسرار توحید و حقایق فرماید

 

دلا چندانکه میگوئی ز ذاتش

کجا یابی تو اسرار صفاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

تو داری جوهر ذات و صفاتش

ولی دوری تو از دیدار ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴ - در ثنای احدیت و فنای بشریت فرماید

 

یکی دیدی تو چه ذات و صفاتش

صفاتش کوی کاعیانست و ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

بسی گفتند اسرار صفاتش

ولیکن این چنین در نور ذاتش

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

چو اودم زد ز هستی صفاتش

که بتواند نمودن سرّ ذاتش

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲