گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۰

 

درآمد از در دل چون خرابی

ز می بر آتش جانم زد آبی

شرابم داد و گفتا نوش و خاموش

کزین خوشتر نخوردستی شرابی

چو جان نوشید جام جان فزایش

[...]

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

زنش گفتا گر از من سر نتابی

سر موئی ز وصل من نیابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۱) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد

 

که گر زین چار حاجت سر بتابی

جزین چیزی که می‌خواهی بیابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

 

نشسته بود یوسف در نقابی

که نتوانی نهفتن آفتابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۱) حکایت آن مرد که در بادیه تجرید می‬کرد

 

بدین دَر گر بیفتی چون خرابی

چنان خیزی که گردی آفتابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۱) حکایت کیخسرو و جام جم

 

که تو با ما یخی بر آفتابی

و یا کف گِلی بر روی آبی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۶) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم

 

پسر بودش یکی چون آفتابی

بهر علمی دلش را فتح بابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۳) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه

 

خُنُک آن گِل که گرچه یافت تابی

ولیکن کوزه شد از بهرِ آبی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۳) حکایت آن بیننده که از احوال مردگان خبر می‬داد

 

فلک گوئیست و گر عمری شتابی

چو گویش پای و سر هرگز نیابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۷) حکایت شیخ یحیی معاذ با بایزید رحمهما الله

 

رسید از بایزید او را جوابی

که اینجا هست مردی را شرابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۸) حکایت شیخ علی رودباری

 

زمانی بر سرش می‌ریخت آبی

زمانی سرد می کردش شرابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

 

چو ماند استخوانی بی کبابی

درو تابد بگرمی آفتابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۶) حکایت جرجیس علیه السلام

 

کنندم پاره پاره در عذابی

که تا آید دگر بارم خطابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

گهی سرمست می‌دادی شرابی

گهی بنواختی خوش خوش ربابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۶) حکایت ایّوب پیغامبر

 

مگر از پیش برخیزد حجابی

ز لطف حق بتابد آفتابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۸) حکایت آن زن در حضرت رسالت

 

زنی مفسد سگی راداد آبی

جزا بودش ز حق چندین ثوابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۱۰) حکایت بایزید و زنّار بستن او

 

چو دل دارم خرابی و کبابی

چه می‌خواهی خراجی از خرابی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۱۴) حکایت بشر حافی که نام حق تعالی بمشک بیالود

 

در آن شب دید وقت صبح خوابی

که کردندی به سوی او خطابی

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۲۵ - حکایت

 

تو سیمرغی ولیکن در حجابی

تو خورشیدی ولیکن در نقابی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

نخستین یافت باید چون بیابی

چو گم گردد سوی جستن شتابی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۸