گنجور

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۲۶

 

دل من همچو رستم در عتابست

چو توران ملک سلم از او خرابست

رقیب گرسیوز و فایز سیاوش

فرنگیس عشق و دل افراسیابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۴۶

 

به رویش زلف اندر پیچ و تابست

همان این اضطراب از التهابست

از آن فایز سیه فام است زلفش

که دایم در جوار آفتابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۴۹

 

نه هر بالانشینی ماهتابست

نه هر سنگ و گلی در خوشابست

نه هر کس شعر گوید فایز است او

نه هر ترکی زبان افراسیابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۶۲

 

برو قاصد که در رفتن ثوابست

به تعجیلی برو حالم خرابست

به تعجیلی برو در پیش دلبر

بگو فایز دمادم در عذابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۸۲

 

عرق بر چهره ات گل یا گلابست

و یا پروین به روی ماهتابست؟

نشانده یار فایز نقره بر آل

و یا بر آتش تر خشک آبست؟

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۹۳

 

نه هر رخشنده کوکب آفتابست

نه هر پیغمبری صاحب کتابست

نه هر شیرین شود معشوقه، فایز!

نه هر آب روان بینی گلابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » نسخه بدلهای دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱

 

به ما هجرت چو رستم در عتابست

چو توران ملک صبرم زان خرابست

رقیب گرسیوز و فایز سیاوش

فرنگیس عشق و دل افراسیابست

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » نسخه بدلهای دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۶

 

عرق بر چهره یا بر گل گلابست

و یا پروین به دور ماهتابست

فشانده یار فایز نقره بر آل

و یا بر آتش تر خشک آبست؟

فایز
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۷۴ - عبدالصمد

 

شفیع او بهر اعطا ثوابست

معین خلق در رفع عذابست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۰۷ - العما

 

باطلاق وجودش انتسابست

جال ذوالجلالی را حجابست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۲۸ - المکر

 

و یا بختت ز فعل بد بخوابست

دعای من و گرنه مستجابست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۵۰ - علامه ترک الشهوه للمجاهد

 

ز تقلیل ار که هم بی‌اضطرابست

مشو غافل که این ثعبان بخوابست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۹ - وجهالاعنایه

 

بعرف ما عنایت انجذابست

سلوک از وی هم اما در حسابست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۵۰۳ - الوفاء بحفظ عهد التصرف

 

از آن غافل که چشمش و خدا بست

خیال فاسدش بر ادعا بست

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲ - مقدمه

 

که آب جوی هستی را شتابست

جهان نقشیست کاندر روی آبست

صفای اصفهانی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۹

 

جهان چون خویِ تو نقشِ بر آبست

زمانی خوش اُغُر گه بد لعابست

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۴ - جواب به خرده‌گیر

 

نه خود این نیز هم عیب حجابست

که خواهر از برادر کامیابست؟

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۴ - جواب به خرده‌گیر

 

تمام این مفاسد از حجابست

حجابست آنکه ایران زو خرابست

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۵ - خیال مستان

 

به مستی فکر بد جان را عذابست

وگر هرگزننوشی می‌، صوابست

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۳
۴
۵