گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵

 

گرفت خواهم زلفین عنبرین ترابه بوسه نقش‌کنم برگ یاسمین ترا
هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بنهیهزار سجده برم خاک آن زمین ترا
هزار بوسه دهم بر سخای نامهٔ تواگر ببینم بر مهر او نگین ترا
به تیغ هندی گو: دست من جدا بکننداگر بگیرم روزی من آستین ترا
اگر چه خامش مردم که شعر باید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۹

 

گرفت خواهم زلفین عنبرین ترابه بوسه نقش کنم برگ یاسمین ترا
هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بنهیهزار سجده برم خاک آن زمین ترا
هزار بوسه دهم بر سخای نامهٔ تواگر ببینم بر مهر او نگین ترا
به تیغ هندی گو دست من جدا بکننداگر بگیرم روزی من آستین ترا
اگر چه خامش مردم که شعر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر