گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۲

 

اگر ملازم خاک در کسی باشیچو آستانه ندیم خسیت باید بود
ز بهر نعمت دنیا که خاک بر سر اوبرین مثال که گفتم بسیت باید بود
هزار سال تنعم کنی بدان نرسدکه یک زمان به مراد کسیت باید بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی