گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۵۸ - وله ایضا

 

ز روزگار بیک ره کرانه می جویم
ملول گشته ام از خود بهانه می جویم
چهار حدّ وجودم مخالفان دارند
ره برون شو خود زان میانه می جویم
بان سوهان بر تیغ می زنم خود را
خلاص خویش ز چنگ زمانه می جویم
به پای خویش به دام بلا نهادم سر
گمان مبر که در این دام دانه می جویم
خلاف طبع جهان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل