گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۳۶ - وله ایضا

 

شبی به خوان تو حاضر شدم به ماه سیام
نخفت چشم من آن شب ز اشتیاق طعام
ز روز روزه نبد هیچ فرق آن شب را
ز بهر آنکه نیفتاد اتّفاق طعام
سحور نیز بوقت خودم نیاوردند
وصال روزه معیّن شد از فراق طعام


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل