گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۹۵

 

شب سیاه به تاریکی ار نشینم بهکه از چراغ لئیمان به من رسد تابش
جگر بر آتش حرمان کباب اولیترکه از سقایهٔ دونان کنند سیر آبش


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۱۷ - ایضا له

 

شب سیاه به تاریکی ار نشینم به
که از چراغ لئیمان به من رسد تابش
جگر بر آتش حرمان کباب او لیتر
که از سقایۀ دو نان کنند سیرابش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل