گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۳

 

نگر تا نبینی ز ظلم شهیکه از ظلم او سینه‌ها چاک بود
ازیرا که دیدیم کز بد بتربسی اندرین عالم خاک بود
چو شد روز آمد شب تیره رنگچو جمشید بگذشت ضحاک بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی