گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم

 

چو دانا توانا بد و دادگر

از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۱ - در داستان ابو منصور

 

به چشمش همان خاک و هم سیم و زر

کریمی بدو یافته زیب و فر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

ز خاور بیاراست تا باختر

پدید آمد از فرّ او کان زر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۱

 

مگر کز پدر یاد دارد پسر

بگوید تو را یک به یک در به در

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۲

 

به نزد نیا یادگار پدر

نیا پروریده مر او را به بر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » هوشنگ » بخش ۱

 

به فرمان یزدان پیروزگر

به داد و دهش تنگ بستم کمر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

شدند انجمن دیو بسیار مر

که پردخته مانند از او تاج و فرّ

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

که ما را مکش تا یکی نو هنر

بیاموزی از ما که‌ت آید به بر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

جهاندار سی سال از این بیشتر

چه گونه پدید آوریدی هنر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

برآمد بر آن تخت فرّخ پدر

به رسم کیان بر سرش تاج زر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

به چنگ آمدش چند گونه گهر

چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

فرومایه ضحاک بیدادگر

بدین چاره بگرفت جای پدر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

پر از درد خوالیگران را جگر

پر از خون دو دیده پر از کینه سر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

که بر من زمانه کی آید بسر

که را باشد این تاج و تخت و کمر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

لب موبدان خشک و رخساره تر

زبان پر ز گفتار با یکدگر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

چو او زاید از مادر پرهنر

به سان درختی شود بارور

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

تبه گردد آن هم به دست تو بر

بدین کین کِشد گرزهٔ گاوسر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴

 

ز مادر جدا شد چو طاووس نر

بهر موی بر تازه رنگی دگر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶

 

بگو مر مرا تا که بودم پدر

کیم من ز تخم کدامین گهر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷

 

پسند آمدش کار پولادگر

ببخشیدشان جامه و سیم و زر

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۵۳