گنجور

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۲

 

من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌توبه کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو
ره صبر چون گزینم، من دل به باد دادهکه به هیچ وجه جانم، نکند قرار بی‌تو
صنما به خاک پایت، که به کنج بیت احزانبه ضرورتم نشیند، نه به اختیار بی‌تو
اگرم به سوی دوزخ، ببرند باز خوش خوشبروم ولی به جنت، نکنم گذار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی