گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۱۸۹ - وله ایضاً

 

شاعران خوش حریفکان باشند
با من آخر چرا حریف بیی؟
هر که قوّاد لطفکی دارد
چیست موجب که تو لطیف نیی؟
ملحدانرا ظرافتی باشد
تو بدین ملحدی ظریف نیی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل