گنجور

رشیدالدین وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۹۰ - در ستایش ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی

 

گر ز وصل توام نصیبستی
روضهٔ عیش من خضیبستی
هم ز راحت مرا نصابستی
هم ز دولت مرا نصیبستی
وقت دفع مصایب گیتی
تیر تدبیر من مصیبستی
شمع لذات من منیرستی
شاخ آمال من رطیبستی
داعی فکرت مرا گه نظم
گر ز تحسین تو مجیبستی
همه ابیات من بدیعستی
همه الفاظ من عجیبستی
عیش من ، گر ببوسی کف […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط