گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۰

 

به خدایی که در ازل بوده‌ستحی و دانا و قادر و قیوم
نور او شمع‌های عشق فروختتا بشد صد هزار سر معلوم
از یکی حکم او جهان پر شدعاشق و عشق و حاکم و محکوم
در طلسمات شمس تبریزیگشت گنج عجایبش مکتوم
که از آن دم که تو سفر کردیاز حلاوت جدا شدیم چو موم
همه شب همچو شمع می […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۵ - در اشتیاق

 

به خدایی که در موجوداتجز به امرش نمی‌شود منظوم
که بماندم چو قالبی بی‌روحتا ز دیدار تو شدم محروم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۷

 

کارها را طلب مکن غایتتا نمانی ز کار دل محروم
زیرکان این مثل نکو زده‌اندطلب‌الغایه ای برادر شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۸

 

به خدایی که قائمست به ذاتنه چو ما بلکه قایم و قیوم
که مرا در فراق خدمت توجان ز غم مظلمست و تن مظلوم
باز مرحوم روزگار شدمتا که گشتم ز خدمتت محروم
هرکه محروم شد ز خدمت توروزگارش چنین کند مرحوم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۰ - مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

 

آفرین باد بر چو تو مخدومای نکوسیرت خجسته رسوم
ای بصورت فرود دور فلکوی بمعنی ورای سیر نجوم
دخل مدح تو از خواص و عوامخرج جود تو بر خصوص و عموم
خلق نادیده در جبلت توهیچ سیرت که آن بود مذموم
راست استاد کار آن دیوانکه دهند آفتاب را مرسوم
همتت پشت دست زدکان رازر شد از مهر خاتمت مختوم
گر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۳۱

 

خسرو شمس و غرب شمس الدین
بر همه سروران تویی مخدوم
در دولت ز تو شده مفتوح
مکرمت بر وجود تو مختوم
صاحب سیف و صاحب ملکی
بر صحف نام نیک تو مرقوم
طبعت آموخته قواعد ملک
ملکان از تو می‌برند رسوم
سیرت تو فضایل و افضال
عادت اهتمام اهل علوم
رایت دولت تو چون رایت
بر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۸۲

 

افتخار زمانه شمس الدین
ای چو عنقا نظیر تو معدوم
همچو هد هد بر آستانه تو
فلک تند چاپلوس خدوم
باز اقبالت آشیان کرده
همچو نسرَین در میان نجوم
مه که در آشیان دولت تو
روز دشمن نیم به سیرت بوم
تا کی از آفتاب طلعت خویش
همچو خفاش داریم محروم؟


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی