گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۳۵

 

نیت من نکوست در حق دوستدوستان را نیت نکو باشد
بد او نیک من بود چه عجبزشت من نیز خوب او باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۶۱

 

هر که او نقص دیگری گوید
شک ندارم که نقص او باشد
نقص مردم مگو که نیکو نیست
نقص آدم کجا نکو باشد
گر سراپای او فرو باشی
لطف او بر سرت فرو باشد
ور محب لقای او باشی
او محب لقای تو باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۳

 

دلبر ما فرشته خو باشد
روح ما را فرح ازو باشد
دلبر ما می است می که چو روح
همه خاصیتی درو باشد
بد اگر بد خورد نباشد نیک
هرکه نیکو خورد نکو باشد
هرچه ناحق خوری حرام بود
آب رز هم چو آبِ جو باشد
یار عفریت خو چه باشد مار
دلبر ما فرشته خو باشد
سخن اینست و بس که را چندین
سر بیهوده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری