گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۴۳ - ایضا له

 

گر عزیزست سیم بر مردم
هست از وی عزیز تر مردم
چشم از آن بر سر آمد از همه تن
که ورا هست در نظر مردم
چشم نرگس اگر توانستی
بخریدی به سیم و زر مردم
گرگ یوسف نشد زاطلس و نیز
از عتابی نگشت خر مردم
همه نیها چو نیشکر بودی
گر بدی مرد بد گهر مردم
نیست یک تن که مردمیت کند
ورچه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل