گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۶

 

هر که بینی مراد و راحت خویشاز همه خلق بیشتر خواهد
و آن میسر شود به کوشش و رنجکه قضا بخشد و قدر خواهد
ای که می‌خواهی از نگارین کامبا نگارش بگوی اگر خواهد
دختر اندر شکم پسر نشودگرچه بابا همی پسر خواهد
تیز در ریش کاروانسالارگر بدان ده رود که خر خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی