گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۵۶ - وله ایضا

 

من که در خانه منزوی شده ام
عذر خویش از گناه می خواهم
دست از خواستن بداشته ام
که نه مال و نه جاه می خواهم
نه اگر زین شکسته تر باشم
مددی از سپاه می خواهم
نه گر از تشنگی بخواهم مرد
شربتی آب چاه می خواهم
نه اگر صد هزار ظلم کشم
دادی از پادشاه می خواهم
نه اگر می کنند صد دعوی
بیّنت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل