گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۵۰ - وله ایضا

 

خواجه وقت ستدن سخت پیست
بگه دادن اگر سست رگست
گر به چشمست به صورت لیکن
نجس العین به معنی چو سگست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل