گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۹۹

 

آدمی را دو بلا کرد رهیبرد از هر دو بلا روسیهی
یا کند پر شکم خویش ز نانیا کند پشت خود ز آب تهی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی