گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۸

 

خواجه بفزود ولیکن بدرمروی بفروخت ولیکن ز الم
میزبان بود ولیکن به رباطنانم آورد ولیکن بدرم
دست بگشاد ولیکن در بخللب فروبست ولیکن ز نعم
مغز پر کرد ولیکن ز فضولدل تهی کرد ولیکن ز کرم
خواجه رنجور ولیکن ز فجورخواجه مشغول ولیکن به شکم
بس حریصست ولیکن به حرامبس جوادست ولیکن به حرم
دولتش باد ولیکن بر بادنعمتش باد ولیکن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی