گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۳

 

آخر این آمدنم نزد تو تا چند بودتا کی این شعبده و وعده و این بند بود
تا تو پنداری کاین خادم تو … خصیستکه به آمد شد بی‌فایده خرسند بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی