گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۵

 

ای پسر انده دنیا بدل شاد مگیر
بنده او شو و غم در دل آزادمگیر
برو از شام سوی مکه ببین شهر ثمود
در بنا کردن خانه صفت عاد مگیر
ای تو از بهر بریشم زده در دنیا چنگ
گر نه ای نای برو از دم او باد مگیر
داده خویش چو می بازستاند ایام
دست بگشای و بده و آنچه بتو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی