گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۸ - قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء

 

بیش از این در میان چاه مپای

دست بر حبل زن‌، زچاه برآی

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۶ - انما اموالکم واولادکم فتنه

 

شعر بگذار و گرد شرع درآی

که شریعت رساندت به خدای

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۵ - کل یوم هو فی شأن

 

از سر نفس خیز بهر خدای

تا شوی روشناس هردوسرای

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۶