گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علاج علمی و عملی مرض حب جاه و ریاست

 

تیر را مشکن که این تیر شهی است

نیست پرتاب او ز شستت آگهی است

بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر

تیر خون آلود از خون تو تر

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » غرور و اعظان

 

بر همه درس توکل می کند

در هوا او پشه را رگ می زند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم و آثار محبت خدا

 

محنت قرب ز بعد افزون است

جگر از محنت قربم خون است

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - رضا از ثمرات محبت است

 

آنچه ناگفتنی است آن شنوی

آنچه نادیدنی است آن بینی

از مضیق جهات درگذری

وسعت ملک لا مکان بینی

آنچه داری اگر به عشق دهی

[...]

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode