گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۱۵۸ - بهار در خراسان

 

دلم از مردم ری سخت ملول است که نیست

هیچ پوشیده زکس کفرنمایان همه

لذت روح برم چون به خراسان گذرم

ز آن که محکم نگرم پایهٔ ایمان همه

مردمش ساکن اقلیم جنانند و بود

[...]

ملک‌الشعرا بهار