گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - عقل، تاجر راه آخرت

 

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode