گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲ - در مدح نظامی

 

ای که چون اندر بنان آری قصب هنگام نظمصدر چرخ ثانی از فضل تو پندارم قصب
کوکب معنی تو در سیر آوری بر چرخ طبعوانگه از نوک قصب روز اندر آمیزی به شب
در یکی بیتت معانی روشنی دارد چنانکصد هزاران آفتاب روشن اندر یک ذنب
شعر تو ناگفته مانند عروس پردگیستتن نهان در پرده و رخسار در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸

 

بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شبکارها کردند بس نغز و عجب چون بلعجب
گشت بر من روز و شب چندانکه گشت از گشت اوموی من مانند روز و روی تو مانند شب
ای پسر گیتی زنی رعناسب بس غرچه فریبفتنه سازد خویشتن را چون به دست آرد عزب
تو ز شادی خندخند و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۶ - در شکایت زمان و حبس مجدالدین ابوالحسن عمرانی

 

گرچه در دور تو ای دریادل کان دستگاهمدتی گرگان شبان بودند و دزدان محتسب
واندرین دوران که انصاف تو روی اندر کشیدفتنها شد ذوشجون و قصدها شد منشعب
سایه مفکن بر حدیث انقلابی کاوفتادکان نه اول حادثه است از روزگار منقلب
در خم دور فلک تا عدل باشد کوژپشتعافیت را کی تواند بود قامت منتصب
کان و دریایی بنه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳

 

چیست آدم مفردکلک د‌بیرستان رب

کاینهمه اوضاع اسمارست ترکیبش سبب

زادهٔ علم موالیدش جهان ماء و طین

لم‌یلد لم‌یولدش آیینهٔ اصل و نسب

از تصنع‌گر همه ما وتو آرد بر زبان

میم و نون دارد همان شکل‌گشاد و بست لب

احتمالات تمیزش وهم چندین خیرو شر

آفتابی در وبال تهمت رأس و ذنب

آن سوی کون و مکان طیار پرواز انتظار

ششجهت وارستگی آغوش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی