گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

چند گویم راه باید کرد راه

تا رهی در عزّ و قرب پادشاه

عطار
 
 
۱
۲۹
۳۰
۳۱