گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

زنده است این کشته در آنجایگاه

همچو تو او نیز بودست او براه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

زنده است این کشته در آنجایگاه

بر مثال تو همی برند راه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

ناگهان یک روز همچون تو براه

در رسید از دور در آنجایگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

پرده او بر درید آنجایگاه

گرچه بی حد کرد اندر پرده راه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

پیش بینم این زمان در پیشگاه

مر مرا این پیشگاه آمد پناه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

چون تو واصل گشتهٔ اینجایگاه

بیش را در بیشتر چندین مخواه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

هرکه دردی داشت او آمد براه

درد باید تارسی آنجایگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

گرنه او بودی که کردی شرح راه

جملگی ماندی اسیر آنجایگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

این بماند و او برفت آنجایگاه

او بدید و این بماند اینجا ز شاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

عشق جز حق را ندید آنجایگاه

جست او اندر عیان حق پناه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

مرغکان چون آن بکردندی نگاه

آمدندی پیش آن جوهر براه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

گرچه بسیاری کشیدی رنج راه

صبر کن یکدم تو نیز این جایگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

چون تو آوردی مرا اینجایگاه

هم مرا بنمای اکنون کل راه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

همچنان ناپخته است اینجایگاه

عاقبت دریافت وصل پادشاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

پرده را بردار ای گم کرده راه

تا کنم بیرون این پرده نگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

چون تو فانی میشوی اینجایگاه

هم در آنجا گرد فانی پیش شاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

ای بسا درویش گشته پادشاه

کام خود دریافته در پیشگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

ای بسا کاهل که ناگاهی براه

اوفتادند و شدند آن جایگاه

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

چند گویم راه باید کرد راه

تا رهی در عزّ و قرب پادشاه

عطار
 
 
۱
۲۸
۲۹
۳۰
sunny dark_mode