گنجور

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

سالها بودند مشغول قیام

در تشهد بود هم عمری تمام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

دعوتش فرمود بهر خاص و عام

نعمت خود را برو کرده تمام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

حق تعالاش از کمال احترام

برده در توریت و در انجیل نام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

گرچه موسی خواست این حاجت مدام

لیک عیسی یافت این عالی مقام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

 

آنک اول حلقه دار السلام

او بدست‌آرد زهی عالی مقام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » آغازکتاب » مجمع مرغان

 

چون شوی در کار حق مرغ تمام

تو نمانی حق بماند والسلام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی » گفتگوی خضر(ع) با دیوانه‌ای

 

بود آن دیوانهٔ عالی مقام

خضر با او گفت ای مرد تمام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی » گفتگوی خضر(ع) با دیوانه‌ای

 

بهتر آن باشد که چون مرغان ز دام

دور می‌باشیم از هم والسلام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » حکایت بط

 

آب در جوی منست اینجا مدام

من به خشکی چون توانم یافت کام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » حکایت بط

 

آنک باشد قلهٔ آبش تمام

کی تواند یافت از سیمرغ کام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » داستان کبک

 

ملک گوهر جاودان دارد نظام

جان او با کوه پیوسته مدام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » داستان کبک

 

چون بود در تیغ گوهر بر دوام

زان گهر در تیغ می‌جویم مدام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان همای » داستان همای

 

نفس را چون استخوان دادم مدام

جان من زان یافت این عالی مقام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت صعوه » حکایت صعوه

 

می‌فروزد آتش غیرت مدام

عشق یوسف هست بر عالم حرام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

سایه در خورشید گم بینی مدام

خود همه خورشید بینی والسلام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت محمود و ایاز

 

زانک نبود در چنین عالی مقام

از ضعیفان این روش هرگز تمام

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » جواب هدهد

 

عشق مغز کاینات آمد مدام

لیک نبود عشق بی‌دردی تمام

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۲۳