گنجور

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۴۳ - در بیان حسنات الابرار سیئات المقربین

 

من که باشم جان کنم در کار تو

جان چه باشد تا کنم ایثار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۸ - به آتش افکندن خلیل الرحمن را

 

پرده بردارم من از رخسار تو

بشکفانم صد گل از گلزار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۴ - تتمه ی قصه خواجه سهم الدین لر

 

گای سهم الدینی و من یار تو

خانه خواه و یار و خدمتکار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۷ - آرزوی کسی که سؤالی بکند از مردگان

 

تا نیوشند آنهمه گفتار تو

پی برند از گفت تو اسرار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۷ - آرزوی کسی که سؤالی بکند از مردگان

 

باشد آنچه هیچ ناید کار تو

نی شفای خاطر بیمار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۹۳ - مناجات به درگاه قاضی الحاجات

 

ای نهان از جسم و جان دیدار تو

گم شده عقل و خرد در کار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۰۵ - حکایت مرد روستایی ساده که تخم منار کاشت

 

مرد دانا از یکی گفتار تو

پی برد بر قدر و بر مقدار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فضیلت عیب پوشی کردن

 

نیک می دانی تو و ستار تو

جرمها و زشتی کردار تو

ملا احمد نراقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۷ - نا اهل

 

حجلت است، این شاخهٔ بی‌بار تو

عبرت است، این برگ ناهموار تو

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳